“บิ๊กป้อม” หารือกองทุนพัฒนากีฬา เยียวยานักกีฬาหลังเจอพิษ “โควิด-19”

08/05/2020 say yod

“พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี หารือ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒากีฬา ช่วยเหลือเยียวยา ดูแลสวัสดิการนักกีฬา จากผลกระทบของ “โควิด-19”

วันที่ 8 พ.ค. 63 “บิ๊กป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของกองทุนและการจ่ายเงินรางวัลของกองทุน รวมถึงเรื่องสืบเนื่อง การกำหนดสิทธิให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดจังหวัดในการแข่งขันกีฬาอาวุสโสแห่งชาติ ซึ่งได้มีการร่วมพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขกำหนดแนวทางเงื่อนไขการพิจารณาให้ทุนการศึกษา แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการให้ทุนการศึกษาแก่ นักกีฬาและบุคลากรกีฬา พ.ศ.2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า “ตามที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุน และการดำเนินงานตามนโยบายของกองทุน ครอบคลุมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ขอให้ฝ่ายเลขานุการกองทุน ดำเนินการตามมติและความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุน และขอให้นำนโยบายของกองทุนที่ได้ให้ไว้ ไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬาและให้มีประสิทธิภาพ และจากผลกระทบสถานการณ์ “โควิด-19″ ให้พิจารณาการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่”

Leave Comment